Menu

Politica de confidențialitate

Site-ul web FreeSlots77.com respectă drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor săi!

We do not use cookies or other devices or databases in order to collect personally identifiable information about Internet users. We will not collect any identifiable information about you unless you provide it to us voluntarily. FreeSlots77.com website do not record in our logs your user name or email address. However, in order to respond to user requests or in the case we run competitions and offer prizes or free gifts, or offer monthly newsletter subscription, we may ask users for email or other information and this information is kept confidentially!

Nu folosim cookies, alte dispozitive sau baze de date pentru a colecta informații personale de identificare despre utilizatorii online. Nu vom colecta nicio informație de identificare despre tine, exceptând situația în care ne-o oferi în mod voluntar. Site-ul web FreeSlots77.com nu înregistrează numele tău de utilizator sau adresa ta email. Totuși, pentru a putea răspunde la solicitările utilizatorilor sau dacă oferim concursuri cu premii, cadouri gratuite, sau buletine informative lunare, s-ar putea să solicităm utilizatorilor adresa lor de email sau alte informații, însă vom păstra confidențialitatea acestora!

FreeSlots77.com nu distribuie și nu vinde NICIODATĂ nicio informație de indentificare personală.

Toate categoriile

Google+